หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
 
การประชุมสมาพันธ์ปลัดฯ
 

รบกวนของหนังสือสั่งการด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ ใจร้าว

วันที่ 24 ก.พ. 2552 เวลา 18.58 น. [ IP : 125.26.116.77 ]  
 

ที่ 3/2552 ที่ทำการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (ชั่วคราว)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77210

19  กุมภาพันธ์  2552

เรื่อง การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน  1  ชุด
2.  กำหนดการประชุมและสัมมนาฯ จำนวน  1  ชุด

ด้วยสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมและสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 24 – 27  มีนาคม  2552             ณ   โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา  อำเภอสัต * * * บ  จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงทิศทาง แนวทางการแก้ไขกฎหมายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.  เพื่อระดมความคิดเห็นจากปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  กรรมการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นักวิชาการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งปลัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ โอน  ย้าย    ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการอื่น  
โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศ
   /ไทย กรรมการ...
ไทย   กรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สื่อมวลชน  ที่สนใจการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งปลัดหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่โอน ย้าย ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการอื่น  
ดังนั้น  เพื่อให้การจัดประชุมและสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  จึงใครขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ดังนี้
1.  กราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาโครงการและรวมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ  ในวันที่  25  มีนาคม  2552  เวลา  08.30 – 10.45 น. พร้อมบรรยายเรื่อง กระจายงาน กระจายเงิน กระจายคน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะกระจายงานบริหารงานบุคคลอย่างไร   เวลา 10.45 – 12.00 น.
2.  ได้โปรดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อประสานให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมและสัมมนาฯ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพร้อมแบบตอบรับไปยัง  www.samaphan-abt.org   หรือหมายเลขโทรศัพท์ของสมาพันธ์ฯ   089-667 0134,  089-982 1610,   081-559  1874,   081-576 5286

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์ด้วย และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ(นายทวีศักดิ์   ศรีทองกิตติ * * * ล)
ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ
โทร. 032-623 122
         089-982 1610, 081-559  1874
โทรสาร 032-622 756
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

..........................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองทั้งนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นนั่นก็คือการปกครองในรูปแบบของการกระจายอำนาจในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ยังได้กำหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลไว้เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมืองไว้ในมาตรา 288  กล่าวคือ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นโดยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติและใน การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในสภาพปัจจุบันของการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งในบางเรื่องบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 303  ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  จัดอบรมและประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    พ.ศ. 2550  ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงทิศทาง แนวทางการแก้ไขกฎหมายการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3  เพื่อระดมความคิดเห็นจากปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  กรรมการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นักวิชาการ   ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งปลัดหรือรองปลัด อบต. ที่โอน ย้าย ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการอื่น

3. เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จำนวน 3,000 คน จากกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
3.1  ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2,470  คน
3.2  คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย     จำนวน 25  คน
3.3  กรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค  จำนวน  75  คน
3.4  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  จำนวน  30  คน
3.5  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  สื่อมวลชน  ที่สนใจการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 100 คน
3.6  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งปลัดหรือรองปลัด อบต. ที่โอน ย้าย ไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการอื่น  จำนวน  300  คน


4. วิธีการดำเนินงาน
การประสาน/การจัดทำโครงการ
4.1  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ประสานการจัดทำโครงการร่วมกับมูลนิธิสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
4.2  จัดทำโครงการร่วมระหว่างสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
4.3  จัดทำรายละเอียดโครงการสัมมนา  ประสานวิทยากรและสถานที่ดำเนินการตามโครงการ
4.4  นำเสนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ทราบและเข้าร่วมโครงการ
4.5  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยในการแจ้งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหารสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรรมการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และบุคคลอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมาย ได้ทราบและเข้าร่วมโครงการ
การดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย
4.5  แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
4.6  ดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาในรูปแบบ
(1)  การปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
(2)  การบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบคำถามของคณาจารย์หรือผู้ทรงคุณที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ และการบรรยายหรือเสวนาของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ การบริหารงานบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ขึ้นชี้แจงหรือแถลงผลงาน
(3)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  (As  Is) ไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นอันมีลักษณะที่พึงประสงค์  (To Be)
(4)  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์บนนวัตกรรม  Stakeholder
(5)  การประเมินผลทุกขั้นตอน

5.  ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน
ดำเนินการประชุมและสัมมนา   จำนวน  4  วัน  ระหว่างวันที่  24 – 27   มีนาคม  2552       ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา  อำเภอสัต * * * บ  จังหวัดชลบุรี

6. งบประมาณดำเนินการ
6.1 ค่าลงทะเบียน 2,400  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เช่น ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่ากระเป๋า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าสถานที่  ค่าอุปกรณ์เครื่องเสียง  ค่าบันทึกเทป  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามโครงการ ทุกรายการถัวจ่ายตามความเป็นจริง
6.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าลงทะเบียน ฯลฯ เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. 2549 ข้อ 22 (2)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2548

7.  หน่วยงานดำเนินการและรับผิดชอบ
7.1  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
7.2  มูลนิธิสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

8.  หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ
8.1  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8.2  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล
8.3  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
8.4  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี
8.5  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1  ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทราบถึงทิศทางการแก้ไขกฎหมายบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
9.2  ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนากำหนดทิศทาง แนวทางการบริหารงานบุคคลที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลได้
9.3  ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาเข้าใจยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและสามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
9.4  ทำให้มูลนิธิสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ผลกระทบการปฏิบัติงานและสวัสดิการของรองปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
9.5   ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาได้ทราบยุทธศาสตร์การทำงานของสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552- 2554

10.  ผู้เสนอโครงการ
  

(นายสุริยะ  หินเมืองเก่า)
ฝึกอบรมและสัมมนา
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

10.  ผู้เห็นชอบโครงการ


(นางบังอร  นะราศรี)
รองเลขาธิการสมาพันธ์ฯ ปฎิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

12. ผู้อนุมัติโครงการ(นายทวีศักดิ์   ศรีทองกิติ * * * ล)
ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
และประธานมูลนิธิสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย


เขียนโดย   คุณ ikp]tgvupf

วันที่ 25 ก.พ. 2552 เวลา 14.18 น. [ IP : 118.172.180.210 ]  
 

เมื่อไหร่จะมีสมาพันธุ์นักการภารโรงมั่งง่ะ     แง้...

เขียนโดย   คุณ เสือตัวหงิม (สตง)

วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 12.53 น. [ IP : 61.19.98.126 ]  
 

เรียน ท่านสุริยะ  หินเมืองเก่า พอดีผ่านมาทางนี้เลยเข้าไปดูโครงการของท่านเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก็น่าน้อยใจที่ท่านไม่เคยชวน พี่คลัง น้องช่าง เข้าร่วมพูดคุยพบปะแต่ถึงยังไรพี่คลังก็ขอฝากท่านให้ช่วยผลักดันเงินค่าตอบแทน ของคลังและช่างให้ด้วยนะจ๊ะที่เคยพูดว่าสามทหารเสือนะเดี๋ยวนี้ท่าจะใช้การไม่ได้แว้ว ท่าน

                         จากผู้รอความหวัง
                            รักเก่าทีบ้านเกิด
                      

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 17 ก.พ. 2553 เวลา 13.49 น. [ IP : 118.173.242.239 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10