รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคงในการดำเนินชีวิต

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชน มีรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างจิตสำนักในการลดอุบัติภัยให้กับประชาชน

ส่งเสริมการบริการประชาชนผู้ที่มาติดต่อของรับบริการทุกระดับ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน