หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคงในการดำเนินชีวิต

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชน มีรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างจิตสำนักในการลดอุบัติภัยให้กับประชาชน

ส่งเสริมการบริการประชาชนผู้ที่มาติดต่อของรับบริการทุกระดับ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10