รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
 

ตำบลวังซ่าน มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
  จำนวน 14 หมู่บ้าน
 

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล จำนวน 1 แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง
 
 

ตำบลวังซ่าน มีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
  จำนวน 14 หมู่บ้าน
 

โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง