รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 


นายอุดม บุญทอง
ปลัด องค์การบรีหารส่วนตำบลวังซ่าน


นายอเนก ฟักผล
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
 
 


นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิรดา ทัพชัย
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน


จ่าสิบเอกขรรจร ประดับทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางฐนิชา สระดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนวกมล หมวดมะหิงษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นายอภิเดช เสือทุเรียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานป้องกันฯ)


นางสาวยุพา เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ