หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 3 (บ้านตะเคียนงาม)- หมู่ที่ 2 (บ้านเปราะ)  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 (บ้านตะเคียนงาม) – หมู่ที่ 2 (บ้านเปราะ)
ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
------------------------------------
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ที่ 3 (บ้านตะเคียนงาม) – หมู่ที่ 2 (บ้านเปราะ) ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 805 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,025 ม.2 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ราคากลาง 1,900,000 บาท (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)
หมายเหตุ  จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1.เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  760,000  บาท
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  25  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2553  ระหว่างเวลา  09.00 น .ถึง 10.00  น.    ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป   ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  2  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2553  ระหว่างเวลา 10.30 น.ถึง   เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ชั้น 2)  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 4,000  บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ระหว่างวันที่ 19  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่  1 เดือน เมษายน พ.ศ.  2553 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 056-292111 ในวันและเวลาราชการ  

ประกาศ  ณ  วันที่  18 เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2553


(นายสำเภา เนียมสุ่ม)                      
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2553 เวลา 18.22 น. โดย คุณ ชุติมา รักเขตกิจ

ผู้เข้าชม 2143 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10