หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.wangsan.go.th/cond... https://www.wangsan.go.th/orgc...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.wangsan.go.th/boar... https://www.wangsan.go.th/staf...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.wangsan.go.th/proj...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.wangsan.go.th/proj... https://www.wangsan.go.th/proj... https://www.wangsan.go.th/stra...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.wangsan.go.th/cont...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.wangsan.go.th/home https://www.wangsan.go.th/proj... https://www.wangsan.go.th/law_... https://www.wangsan.go.th/proj...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.wangsan.go.th/news... https://www.wangsan.go.th/news... https://www.wangsan.go.th/news...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.wangsan.go.th/webb... https://drive.google.com/file/...
o9 Social Network https://www.wangsan.go.th/home... https://www.facebook.com/profi... https://drive.google.com/file/...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.wangsan.go.th/proj... องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ได้ประกาศเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ลงนามโดย นายสำเภา เนียมสุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  ประกาศและมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565
 
  (1)     2      3      4      5