หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
   
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน.... ยินดีต้อนรับ..ครับ


 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 130  
แผนพัฒนาตำบล ๕๗- ๕๙ [ 13 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 175  
 
นว 0023.3/ว 26454 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26455 ขอเชิญประชุม [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26521 คัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครสวรรค์ และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/26546 1-การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/26546 2-การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26602 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 26600 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว26605 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 26608 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563 [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 26391 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว26431 แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/860 แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว26518 ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26449 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/26049 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ด้วย e-Learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/26211 ขอแจ้งเวียนแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ฯ [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว26253 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว26255 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว26254 ขอเชิญประชุม [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
นว 0023.2/ว26265 การจัดทำแผนที่ภาษีและสำรวจภาคสนามจัดทำทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 [ 9 ธ.ค. 2562 ]   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติ [ 11 ธ.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2562 ]จ้างลานกีฬาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านคลองม่วงใต้ [ 25 พ.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อผ้าต่วนสีม่วง,สีเหลือง,และพรมแดง โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 พ.ย. 2562 ]ซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชาและดอกไม้ประดับเวทีพิธ [ 22 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อเครื่อง GPS พร้อมติดตั้ง สำหรับรถเทลเล่อร์ 83- [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อGPS พร้อมติดตั้ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการชุมชนคนแม่วงก์ [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างจัดสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการชุม [ 6 พ.ย. 2562 ]จ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต [ 28 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 7019 น [ 22 ต.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]

 
   
 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเผยแพร่งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดไทรย์ เผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทส [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุป [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้าย โครงการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าต่วนสีขาว,สีม่วง,สีเหลือง) จำนว [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทับกฤชใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 7 สายหลังบ้าน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
   
 

ปลาร้าบอง

เจดีย์ตอกสาน สะพานไม้ไผ่ วัดศรีสวรรค์ บ้านตะแบกงาม

 
 
 
เว็บไซต์ อบต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ต.ค. 2562)    อ่าน 8484  ตอบ 48  
การเผาขยะส่งกลิ่นเหม็น (26 พ.ย. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 1  
ชวนชาวอบต.คลายเครียด (8 พ.ค. 2562)    อ่าน 3507  ตอบ 4  
ขอเบอร์ติดต่อ (26 พ.ย. 2561)    อ่าน 542  ตอบ 0  
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (1 มิ.ย. 2560)    อ่าน 629  ตอบ 0  
ถนน (14 ต.ค. 2559)    อ่าน 1220  ตอบ 1  
เมื่อไรอบต.วังซ่านจะมีการจัดการขยะที่ดี (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 911  ตอบ 2  
หนึ่งจังหวัด หนึ่งทะแลสาป (17 พ.ย. 2557)    อ่าน 773  ตอบ 0  
มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.วังซ่านจริงหรือเปล่า (8 ก.ย. 2557)    อ่าน 1588  ตอบ 2  
หางานขับรถพัฒนาฝีไม้ลายมืออย่างเต็มที่ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 1010  ตอบ 0  
รู้ทันน้ำ แก้น้ำท้วม (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 895  ตอบ 1  
เรียน ท่านนายก อบต (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 2363  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1633  ตอบ 1  
มาถึงบ้านแล้ว (12 ก.พ. 2557)    อ่าน 1766  ตอบ 3  
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ค่ะ (17 พ.ย. 2556)    อ่าน 1339  ตอบ 0  
สายตรงนายก
089-858-5234
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  ความพึงพอใจด้านการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  งานด้านจัดเก็บภาษี
  งานด้านสงเสริมอาชีพ
  งานด้านสาธรณภัย
  งานด้านการศึกษา
  งานด้านสาธารณสุข
  งานด้านการให้บริการเครื่องจักร
 
 
 

       
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-292-111 โทรสาร : 056-292-111
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
จำนวนผู้เข้าชม 5,694,358 เริ่มนับ 29 ก.ย. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10