ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 9 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256398,22280,81192,09041,811--------312,934
256280,079306,569282,107163,325120,08177,44467,35863,428100,165198,88170,89982,9081,613,244
2561100,101117,27497,57180,55780,65295,68259,53858,90291,83179,219117,080198,6051,177,012
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 ก.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2560   2,951,187
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   6,054,377
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี