รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
     เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้งภายในห้องทำงานภายใน อบต.วังซ่าน รายละเอียดดังนี้
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  พร้อมติดตั้งเรียบร้อย ราคากลาง 168,000 บาท  (จ่ายจากเงินรายได้ อบต.)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2553    ระหว่างเวลา  10.30  น. ถึง 11.00  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ชั้น 2) และกำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันเดียวกัน  เวลา  11.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  ระหว่าง วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2553  ถึงวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2553   เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (056) 292111 ทุกวันในวันและเวลาราชการ
ประกาศ  ณ  วันที่   2  กุมภาพันธ์   2553


(นายสำเภา  เนียมสุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ 7 /2553
    การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2553
-------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ตามรายการดังนี้
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้งเรียบร้อย
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ราคากลาง 168,000 บาท(จ่ายจากเงินรายได้ อบต.)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 1 แผ่น (แนบท้ายเอกสารนี้)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 …………-……………………………………
1.6 …………-……………………………………
        
-2-

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุสอบราคาซื้อ  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน   ของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองเสนอราคา  ดังนี้
3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคล  อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง(ถ้ามี)  
4.การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  
ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนเสนอราคามิได้
4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  30  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย


-3-
4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อก  หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อ ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการสำหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน ……3……  วัน
4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน ……-……..(หน่วย)  เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 7/2553” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารสวนตำบล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.30 น.ถึง11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ชั้น 2)เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันในเวลา  11.30 น.  เป็นต้นไป
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม (ราคารวม/ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย)
5.2 หากผู้เสนอราคาขายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น
5.3 องค์การบริหารสวนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา


-4-
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนในจำนวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6.การทำสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน. 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3    กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน  7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนวงเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1)เงินสด
2)เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็ดลงวันที่ทำสัญญาก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ
3)หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4  
4)พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1  ต่อวัน

-5-
8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า …-….. เดือน…2 ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการเปลี่ยนภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้ อบต.
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติค่าพัสดุจากเงินรายได้ อบต. เท่านั้น
9.2เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้อง
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้
1)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
2)จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจ้องต้องให้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเป็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
                                          องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
                     วันที่  2  กุมภาพันธ์   2553

                  (นายสำเภา  เนียมสุ่ม)
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่านเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที่ 7/2553
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
- เป็นขนาดการทำความเย็นขั้นต่ำของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสำหรับเครื่องปรับอากาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีเครื่องหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
                                                (ลงชื่อ)…….………………………..
        (  นายสำเภา  เนียมสุ่ม    )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน


 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2553 เวลา 16.34 น. โดย คุณ ชุติมา รักเขตกิจ

ผู้เข้าชม 4093 ท่าน